HUURVOORWAARDEN  FEEST EN EVENEMENT-TENTEN

PRIMAKAMP is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van de volledige huursom.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN PRIMAKAMP:

 • PRIMAKAMP heeft zich door ondertekening van dit contract verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan de huurder op te leveren.
 • PRIMAKAMP mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen.
 • PRIMAKAMP is verplicht op zijn kosten voor het gehuurde, mede ten behoeve van de huurder een deugdelijke brandverzekering te verzorgen.
 • PRIMAKAMP verplicht zich enkel waterdichte tenten te verhuren. PRIMAKAMP kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade bij extreme weersgesteldheden of andere vormen van overmacht.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN HUURDER:

 • HUURDER verklaart zich met plaatsing en behoorlijke staat van onderhoud volledig bekend.
 • HUURDER mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik stellen
 • HUURDER zal het gehuurde netjes en proper gebruiken, waarbij hij aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder aannemelijk maakt, dat de schade aan hem, zijn medehuurders of gasten niet kan worden toegerekend.
 • Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.
 • HUURDER zal zorg dragen voor voldoende toezicht op het gehuurde.
 • HUURDER verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject schoon en in goede staat  af te leveren, indien HUURDER in deze in gebreke blijft zal de borg niet worden geretourneerd en eventuele overige schade worden verhaalt.
 • Het is HUURDER verboden de tent zonder uitdrukkelijke toestemming van PRIMAKAMP te verplaatsen. Bij een vroegtijdig vertrek van HUURDER, is deze overeenkomst ontbonden en is er geen recht op teruggave of compensatie.
 • HUURDER accepteert en onderschrijft deze huurvoorwaarden door betaling van de volledige huursom. 

ALGEMEEN:

 • HUURDER zorgt voor een goede aanduiding van de plek waar de tent moet worden geplaatst. Mocht de tent door een onduidelijke aanwijzing niet op de door HUURDER gewenste plek zijn neergezet dan kan tegen vergoeding  de tent verplaatst worden, mits PRIMAKAMP voldoende mankracht en tijd tot zijn beschikking heeft. 
 • Bij de huurprijs bijkomende kosten dienen vooraf tussen huurder en PRIMAKAMP te worden overeengekomen en op het huurcontract te worden vermeld.
 • PRIMAKAMP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van eigendommen van HUURDER of ongevallen.
 • Deze overeenkomst eindigt van rechtswege na het einde van de overeengekomen huurperiode.

ONTBINDING:

PRIMAKAMP is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn als:

 1. bij aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan:
 2. HUURDER het gehuurde voortijdig verlaat:
 3. HUURDER de verplichting in deze overeenkomst niet behoorlijk naleeft.

Onverminderd de aansprakelijkheid van de HUURDER voor de volle huursom in de sub. 1, 2 en 3 genoemde gevallen.

OPTIE:

HUURDER kan een feesttent in optie nemen;

 • De eerste maand is deze optie gratis.
 • Na een maand moet een aanbetaling van 50% van de huursom zijn gedaan, anders vervalt de optie en komt de volgende in de wachtrij automatisch aan de beurt.
 • De aanbetaling wordt bij eventuele annulering niet geretourneerd. De aanbetaling is dan een tegemoetkoming in de door Primakamp misgelopen huurinkomsten.

ANNULERING:

 • Indien HUURDER om wat voor reden ook, wil annuleren is hij ten alle tijden 50% van de huursom verschuldigd.
 • Indien PRIMAKAMP annuleert door weersomstandigheden, zoals te harde wind, te drassige grond of andere, dan zal PRIMAKAMP de volledige huursom retourneren. 
 • PRIMAKAMP kan in die voorkomende gevallen niet aansprakelijk worden gehouden voor door HUURDER gemaakte (extra) kosten of andere schade.

Update: november 2021

Primakamp Tentenverhuur