Huurvoorwaarden tent huren Primakamp

 • Bij de ondertekening van dit contract zal de huurder aan PRIMAKAMP de overeengekomen huursom betalen. Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van de volledige huursom.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN PRIMAKAMP

 • Primakamp heeft zich door ondertekening van dit contract verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan de huurder op te leveren.
 • Primakamp mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen.
 • Primakamp is verplicht op zijn kosten voor het gehuurde, mede ten behoeve van de huurder een deugdelijke brandverzekering af te sluiten.
 • Primakamp verplicht zich enkel waterdichte tenten te verhuren. Primakamp kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade bij extreme weersgesteldheden of andere vormen van overmacht.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN HUURDER

 • HUURDER verklaart zich met plaatsing en behoorlijke staat van onderhoud volledig bekend.
 • HUURDER mag het gehuurde zonder schriftelijke toestemming, niet aan derden in huur of gebruik stellen, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit contract is overeengekomen. Bij overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden.
 • HUURDER zal het gehuurde netjes en proper bewonen, waarbij hij aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder aannemelijk maakt, dat de schade aan hem, zijn medehuurders, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend.
  Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.
 • HUURDER verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject schoon en in goede staat af te leveren, indien HUURDER in deze in gebreke blijft zal de borg niet worden geretourneerd en eventuele overige schade worden verhaalt.
 • Huisdieren mogen alleen worden meegebracht bij hoge uitzondering en na schriftelijke toestemming van Primakamp.
 • HUURDER zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf uitoefenen.
 • Het is verboden in het huurobject toestellen voor kook- of verwarmingsdoeleinden te gebruiken.
 • Roken in de tent is niet toegestaan.
 • Het is HUURDER verboden de tent zonder uitdrukkelijke toestemming van Primakamp te verplaatsen.
 • Bij een vroegtijdig vertrek van HUURDER, is deze overeenkomst ontbonden en is er geen recht op teruggave of compensatie.
 • HUURDER accepteert en onderschrijft deze huurvoorwaarden door betaling van de volledige huursom.

ALGEMEEN

Het vakantieverblijf dient tussen 17.00 en 22.30 uur op de dag van aankomst betrokken te worden. Huurders die niet tijdig op hun vakantieadres (kunnen) arriveren, zijn verplicht Primakamp hiervan tijdig in kennis te stellen, zodat een afspraak gemaakt kan worden over het in ontvangst nemen van de tent.
Bij de huurprijs bijkomende kosten dienen vooraf tussen huurder en Primakamp te worden overeengekomen en op het huurcontract te worden vermeld.
Primakamp is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van eigendommen van huurder of ongevallen.

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het einde van de overeengekomen huurperiode.

ONTBINDING

Primakamp is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:

 1. indien bij aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan.
 2. indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat.
 3. indien huurder de verplichting in deze overeenkomst niet behoorlijk naleeft.

Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursom in de sub. 1, 2 en 3 genoemde gevallen.

ANNULERING

Indien huurder door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken zal hij toch geen aanspraak kunnen maken op restitutie van enig deel van de huursom.  PRIMAKAMP adviseert U daarom een annuleringsverzekering af te sluiten.

Bij annuleringen voor 1 april 2022 gelden onze gewone annuleringskosten, daarna treden ook de volgende voorwaarden in werking.

Covid-19

Indien HUURDER door enige Covid-19 (of ander pandemie) gerelateerde reden annuleert retourneren we 50% van de huursom plus de volledige borgsom. De boekingskosten vervallen aan PRIMAKAMP.

Als redenen van annulering ten gevolge van Covid-19, hierna enkele voorbeelden:

Het niet doorgaan van Oerol vanwege overheidsmaatregelen of anders.

Het niet kunnen kamperen door gezondheidsproblemen als gevolg van Covid-19

Het beperkt open zijn van de campings.

ANNULERINGS KOSTEN

Bij annuleren vanwege een andere reden, brengen wij de volgende kosten in rekening afhankelijk van de dag waarop geannuleerd wordt:

Langer dan 90 dagen voor dag van aankomst                       € 15,- annuleringskosten

Korter dan 90 dagen voor dag van aankomst                        50% van de kale huursom verschuldigd

Korter dan 60 dagen voor dag van aankomst                        75% van de kale huursom verschuldigd

Korter dan 15 dagen voor dag van aankomst                        90% van de kale huursom verschuldigd

op de dag van de aankomst                                                   100% van de kale huursom verschuldigd

Als je de reservering omboekt binnen het boekingsjaar dan rekenen we 25% administratiekosten en wordt de huursom verrekend naar de nieuwe prijstabel.

PRIMAKAMP PARTNERS

Primakamp opereert geheel onafhankelijk van de door de huurder gekozen camping. De huurder dient zich derhalve te houden aan de ter plaatse geldende kampregels en huurvoorwaarden!!

Onze huurvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Primakamp Tentenverhuur