Huurvoorwaarden tent huren Primakamp

 • Bij de ondertekening van dit contract zal de huurder aan PRIMAKAMP de overeengekomen huursom betalen. Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van de volledige huursom.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN PRIMAKAMP

 • Primakamp heeft zich door ondertekening van dit contract verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan de huurder op te leveren.
 • Primakamp mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen.
 • Primakamp is verplicht op zijn kosten voor het gehuurde, mede ten behoeve van de huurder een deugdelijke brandverzekering af te sluiten.
 • Primakamp verplicht zich enkel waterdichte tenten te verhuren. Primakamp kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade bij extreme weersgesteldheden.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN HUURDER

 • HUURDER verklaart zich met plaatsing en behoorlijke staat van onderhoud volledig bekend.
 • HUURDER mag het gehuurde zonder schriftelijke toestemming, niet aan derden in huur of gebruik stellen, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit contract is overeengekomen. Bij overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden.
 • HUURDER zal het gehuurde netjes en proper bewonen, waarbij hij aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder aannemelijk maakt, dat de schade aan hem, zijn medehuurders, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend.
  Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.
 • HUURDER verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject schoon en in goede staat af te leveren, indien HUURDER in deze in gebreke blijft zal de borg niet worden geretourneerd.
 • Huisdieren mogen alleen worden meegebracht bij hoge uitzondering en na schriftelijke toestemming van Primakamp.
 • HUURDER zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf uitoefenen.
 • Het is verboden in het huurobject toestellen voor kook- of verwarmingsdoeleinden te gebruiken. Roken in de tent is niet toegestaan.
 • Het is HUURDER verboden de tent zonder uitdrukkelijke toestemming van Primakamp te verplaatsen.

ALGEMEEN

Het vakantieverblijf dient tussen 17.00 en 22.30 uur op de dag van aankomst betrokken te worden. Huurders die niet tijdig op hun vakantieadres (kunnen) arriveren, zijn verplicht Primakamp hiervan tijdig in kennis te stellen, zodat een afspraak gemaakt kan worden over het in ontvangst nemen van de tent.
Bij de huurprijs bijkomende kosten dienen vooraf tussen huurder en Primakamp te worden overeengekomen en op het huurcontract te worden vermeld.
Primakamp is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van eigendommen van huurder of ongevallen.

ONTBINDING

Primakamp is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn als:

 1. indien bij aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan.
 2. indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat.
 3. indien huurder de verplichting in deze overeenkomst niet behoorlijk naleeft.

Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursom in de sub. 1, 2 en 3 genoemde gevallen.

ANNULERING

Indien huurder door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken zal hij toch geen aanspraak kunnen maken op restitutie van enig deel van de huursom.

Bij annuleren brengen wij de volgende kosten in rekening afhankelijk van de dag waarop geannuleerd wordt:
> 60 dagen annuleren voor dag van aankomst  =  € 15,- annuleringskosten betalen
< 60 dagen annuleren voor dag van aankomst  =  50% betalen van de huursom
< 30 dagen annuleren voor dag van aankomst  =  75% betalen van de huursom
< 1 dag annuleren voor dag van aankomst  =  90% betalen van de huursom
op dezelfde dag als aankomst annuleren  =  100% betalen van de huursom

Primakamp adviseert daarom een annuleringsverzekering af te sluiten.
Primakamp opereert geheel onafhankelijk van de door de huurder gekozen camping. De huurder dient zich derhalve te houden aan de ter plaatse geldende kampregels!!

Onze huurvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.